วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การสร้างตาราง การปรับแต่ง และจัดพิมพ์เอกสาร

                        1. แถว (Row) คืออะไร ลักษณะแนวราบ

                        2. คอลัมน์ (Column) คืออะไร ลักษณะแนวตั้ง
                        3. เซลล์ (Cell) คืออะไร จุดที่ตัดกันของแถวและคอลัมน์
                        4. การรวมเซลล์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร การผสานเซลล์ (Merge Cell)
                        5. ก่อนทำการปรับแต่งตาราง ควรทำสิ่งใดก่อนทำการMark (แถบดำ)

                        6. รูปแบบตารางอัตโนมัติ (Table AutoFormat) หมายถึงอย่างไรรูปแบบตารางที่ได้ออกแบบไว้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน