วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ได้สาระ ได้สติ ได้ข้อคิด ดี ๆ หลายอย่าง

1, กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน?
ไม่อยากให้เกิด ต้องเอาปัญญาใส่ในมือลูก
ให้เงินลูกน้อย ๆ ให้ความรู้แก่ลูกมาก ๆ ด่าลูกน้อย ๆให้ึคำสอนลูกมาก ๆ

2, ไหว้พระขอพรอะไรดี?
ขออย่าให้โลภจนหน้ามืด
ขออย่าให้โกรธจนทำร้ายตัวเอง
ขออย่างให้หลงจนไม่รู้ดีรู้ชั่ว

3. ท้อแท้กับปัญหามากมายทำอย่างไรดี?
ปลาที่ยังเป็นอยู่ ล้วนเรียนรู้ที่จะว่ายทวนน้ำ
ส่วนปลาตาย มักไหลตามน้ำ
ปัญหาทำให้คนธรรมดาท้อ แต่ทำให้คนมีปัญญาลุกขึ้นมาแก้ไข

4. ทะเลาะกับแฟนจนไม่มีสมาธิทำงาน?
งานส่วนงาน แฟนส่วนแฟน
รู้จักแบ่งเวลาให้งาน รู้จักแบ่งเวลาให้แฟน
อย่าเสียงานเพราะแฟน อย่าเสียแฟนเพราะงาน

5, โกรธ! ถูกเพื่อนนินทา?
โบราณว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้ว
คุณถูกนินทาแสดงว่าคุณยังมีความหมาย
คุณเป็นคนโชคดี จู่ ๆ ก็มีกระจกวิเศษสะท้อนความอัปลักษณ์
ให้เห็นความบกพร่องของตัวเอง

6. จับได้ว่าแฟนมีกิ๊กทำอย่างไรดี?
ถามตัวเองว่าเราดีกับเขาพอหรือยัง
ระหว่างเรากับกิ๊กมีข้อดีข้อด้อยต่างกันตรงไหน
ถามแฟนว่าจะเลือกใครก็รีบทำ ไม่รักฉัน อย่าทำให้ฉันเสียเวลา

7. โดนเพื่อนร่วมงานแย่งซีนทำอย่างไร?

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 2201 - 2306

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใชสำนักงาน
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
3. สามารถบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
2. ใช้เครื่องใชสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน การฝึกปฏิบัติใช้เครื่องใช้สำนักงาน การใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงน
- ความหมายและความสำคัญของเครื่องใช้สำนักงาน
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของเครื่องใช้สำนักงาน
- ประเภทและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

หน่วยที่ 2 เครื่องคำนวณ
- ประวัติและประเภทของเครื่องคำนวณ
- หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องคำนวณ
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคำนวณ
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีการใช้เครื่องคำนวณ

หน่วยที่ 3 เครื่องบันทึกเงินสด
- ความสำคัญของเครื่องบันทึกเงินสด
- ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเงินสด
- ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกเงินสด
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องบันทึกเงินสด

หน่วยที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์
- ประวัติและความสำคัญของคอมพิวเตอร์
- ประเภทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
- การดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ขั้นตอนและวิธีการใช้คอมพิวเตอร

หน่วยที่ 5 เครื่องถ่ายเอกสาร
- ประวัติและความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
- ประเภทและประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร
- หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- การดุแลและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

หน่วยที่ 6 เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ประเภทของวัสดุที่ใช้กับเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ส่วนประกอบของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล

หน่วยที่ 7 เครื่องโทรศัพท์
- ประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์
- ระบบโทรศัพท์
- หลักในการใช้โทรศัพท์
- การดุแลและบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องโทรศัพท์

หน่วยที่ 8 เครื่องโทรสาร
- ความสำคัญของเครื่องโทรสาร
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องโทรสาร
- วิธีการใช้เครื่องโทรสาร

วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน

เครื่องใช้สำนักงาน
ความหมาย
สำนักงาน (Office) หมายถึง สถานที่ที่ใช้เป็นที่ทำงานของพนักงานในหน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชน มีการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
งานสำนักงาน หมายถึง การปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสำนักงาน ซึ่งมักจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร การวางแผนและการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม การประมวลเหตุการณ์และดำเนินงานด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสำนักงานมักจะถูกจัดให้เป็นศูนษ์การปฏิบัติงานเอกสาร ศูนย์ความจำ แหล่งอำนวยความสะดวก พบปะติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้มาติดต่อและผู้ที่ทำงานอยู่ภายในสำนักงาน
เครื่องใช้สำนักงาน หมายถึง เครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสำนักงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องชัดเจน สร้างความประทับใจแก่ผู้รับอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการติดต่อ เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลไกอิเล็กทรอนิกส์หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
เครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น การใช้เครื่องใช้สำนักงานจึงช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของพนักงานในสำนักงานได้มาก สำนักงานจึงควรเลือกใช้เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกเครื่องใช้สำนักงาน  เพื่อให้ได้เครื่องใช้สำนักงานที่มีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
ความสำคัญของเครื่องใช้สำนักงาน 
เครื่องใช้สำนักงานนับว่ามีความสำคัญต่อสำนักงานและองค์การ ในการนำ มาใช้ ช่วยพนักงานในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก  ประหยัดแรงงาน  และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันเครื่องใช้สำนักงานมีราคาที่ถูกลงช่วยให้สำนักงานขนาดเล็กสสามารถซื้อ เพื่อนำไปใช้งานได้ และเครื่องใช้สำนักงานในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานสามารถใช้ งานเครื่องใช้สำนักงานได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น
การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน มีการบำรุงรักษา อาจทำได้ 3 วิธี คือ
1. เรียกใช้บริการเป็นครั้งคราว
2. ทำสัญญารับบริการจากผู้จำหน่ายโดยตรง
3. ศึกษาวิธีการบำรุงรักษาจากหนังสือคู่มือการใช้
                       ประโยชน์ของเครื่องใช้สำนักงาน
1. ช่วยลดต้นทุนการทำงาน เนื่องจากทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
2. ช่วยลดความเบื่อหน่าย
3. ช่วยลดความเมื่อยล้า
4. ทำให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบถูกต้อง
5. เพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้อง ช่วยลดความผิดพลาดลงได้มากทำให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ
6. ควบคุมได้ดี ช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้เป็นอย่างดี
7. ช่วยปลดเปลี้องงานที่คั่งค้าง
เครื่องคำนวนเลข
            เครื่องคำนวนเลข (Calculating Machine) เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่นำมาใช้ในการคำนวนตัวเลขต่าง ๆ เพื่อให้การคำนวนได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เครื่องคำนวนเลขถือได้ว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ประเภทของเครื่องคำนวน
1. เครื่องคำนวนเลขแบบทั่วไป  แบ่งออกเป็น
1.1 เครื่องคำนวนแบบธรรมดา 
1.2 เครื่องคำนวนเลขที่มีฟังก์ชั่นการคำนวนทางคณิตศาสตร์
2. เครื่องคำนวนเลขที่มีแถบกระดาษ  เครื่องคำนวนประเภทนี้จะสามารถพิมพ์ข้อมูลที่พิมพ์ออกมาบนแถบกระดาษได้ ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขบนแถบกระดาษได้ และสามารถฉีกกระดาษไปเย็บติดบนเอกสารได้ เครื่องคำนวนเลขประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบเต็มแป้นและแบบสิบแป้น 
3. เครื่องคำนวนอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเครื่องคำนวนที่มีความทันสมัยที่สุดโดยเป็นแบบกดปุ่มอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้า มีฟังก์ชั่นการคำนวนที่หลากหลาย สามารถวาดกราฟได้ เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ และมีหน่วยความจำ จึงสามารถบันทึกข้อมูลหรือความจำต่าง ๆ
เครื่องโทรศัพท์
            โทรศัพท์ (Telephone) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารด้วยเสียงโต้ตอบระหว่างกันช่วยให้คู่สนทนาได้พูดคุย เจรจากันโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อกันทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเภทของโทรศัพท์                                                  ระบบโทรศัพท์
1. โทรศัพท์ส่วนบุคคล (Private Telephone)       1. ระบบ Centrex
2. โทรศัพท์สาธารณะ (Public Telephone)          2. ระบบ PABX (Private Automatic Branch Exchange)
3. โทรเคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ                    3. ระบบ Key-Telephone (Mobile Telephone)
เครื่องโทรสาร
เครื่องโทรสาร (Facsimile) หรือ แฟกซ์ (Fax) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้รับ-ส่งเอกสารจากต้นทางไปยังปลายทางซึ่งเป็นระบบการส่งข้อมูลข่าวสารโดยอาศัยหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ ช่วยสำหรับการติดต่อสื่อสารที่มีหลักฐานเป็นเอกสารใช้อ้างอิงได้
ประเภทของเครื่องโทรสาร
1. เครื่องโทรสารแบบธรรมดา
2. เครื่องโทรสารแบบมีหน่วยความจำ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสาร (Copier Machine) เป็นเครื่องใช้สำนักงานประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมาช่วยทำสำเนาผลิตเอกสารโดยการถ่ายภาพเอกสารต้นฉบับแล้วทำสำเนาลงบนกระดาษได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่ายอย่างมาก
ประเภทของเครื่องถ่ายเอกสาร
1. เครื่องถ่ายเอกสารแบบธรรมดา
2. ถ่ายเอกสารแบบย่อและขยาย
3. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถจดจำข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูลให้ได้ตามที่ต้องการ
เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ต้องทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยรับคำสั่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในการพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ออกมาในรูปแบบของเอกาสาร
ประเภทของเครื่องพิมพ์
1.เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม
2.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
3.เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกหรืออิงค์เจ็ท
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการนำข้อมูลที่เป็นรูปของสิ่งพิมพ์หรือเป็นรูปวัตถุที่มีขนาดไม่หนาไม่ใหญ่เกินไป โดยการนำเอาสิ่งพิมพ์หรือวัตถุมาวางบนเครื่องสแกนเนอร์ เครื่องจะทำการสแกนภาพแล้วนำเข้าข้อมูลภาพที่สแกนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องมัลติฟังก์ชั่น
เครื่องมัลติฟังก์ชั่น (Multifunction) เป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ได้การพัฒนามาจากการจากการรวมเอาความสามารถของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสแกน และเครื่องโทรสารมาไว้ในเครื่องเดียวกัน
ประเภทของเครื่องมัลติฟังก์ชั่น
1. เครื่องมัลติฟังก์ชั่นแบบเลเซอร์
2. เครื่องมัลติฟังก์ชั่นแบบพ่นหมึกหรืออิงค์เจ็ท
เครื่องทำลายเอกสาร
เครื่องทำลายเอกสารเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายเอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
แหล่งที่มา:  หนังสือระบบสำนักงานอัตโนมัติ
                 http://www3.chainat.ac.th/course/info.php?id=69

ไปเที่ยวมา...จ้า...


 

การฝึกอบรมหลักสูตร BNS และ BNTS ณ ม.มหิดล ศาลายา

วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน