วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การใช้โปรแกรมตารางทำการในการคำนวณ

1. จงอธิบายความหมาย =Sum(a2:a15)
หมายถึงการหาผลรวมตั้งแต่เซลล์ a2ถึง a15
2. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างการอ้างอิงเซลล์แบบ Relative และแบบ Absolute
การอ้างอิงเซลล์แบบ Relative เป็นการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์โดยใช้ระยะห่างว่าค่าที่อ้างอิงในสูตรอยู่ในเซลล์ห่างออกไปกี่คอลัมน์และกี่แถว
การอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute เป็นการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์โดยใช้เครื่องหมาย $ ไว้หน้าชื่อคอลัมน์หรือหน้าแถวเมื่อทำการคัดลอกสูตรจะไม่มีการเคลื่อนย้ายคอลัมน์หรือแถว
3. จงเขียนขั้นตอนการคัดลอกสูตรในการคำนวณ
ใช้คำสั่ง Copy Paste หรือจะใช้เทคนิคในการคัดลอกสูตรด้วย AutoFill Handle หรือ Ctrl + Enter
4. จงบอกสูตรที่ใช้ในสัญลักษณ์ ซิกม่า พร้อมอธิบายการทำงาน
Sum ใช้หาผลรวม                       Average ใช้หาค่าเฉลี่ย               Max ใช้หาค่ามากสุดหรือสูงสุด
Min ใช้หาค่าน้อยสุดหรือต่ำสุด     Count ใช้นับจำนวน
5. จงเขียนรูปแบบฟังก์ชัน IF

IF (Logical Test,Value_if_true,Value_if_false) 

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน