วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อสอบกลางภาค

1. ข้อใดคือโปรแกรม Microsoft Excel
ก. โปรแกรมที่ใช้ฟังเพลง
ข. โปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ค. โปรแกรมที่ใช้ทำฐานข้อมูล
ง. ถูกทุกข้อ
2. กล่องชื่อ(Name Box) มีหน้าที่อะไร
ก. แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ข. ใช้สำหรับป้อนหรือแสดงสูตร
ค. เป็นที่เก็บคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมด
ง. ใช้สำหรับแยกแผ่นงานเป็นส่วน ๆ
3. แถบสูตร(Foumula Bar) มีหน้าที่อะไร
ก. แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ข. ใช้สำหรับป้อนหรือแสดงสูตร
ค. เป็นที่เก็ฐคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมด
ง. ใช้สำหรับแยกแผ่นงานเป็นส่วน ๆ
4. ตัวแยกกล่อง (Split box) มีหน้าที่อะไร
ก. แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ข. ใช้สำหรับป้อนหรือแสดงสูตร
ค. เป็นที่เก็บคำสั่งต่าง ๆ ทังหมด
ง. ใช้สำหรับแยกแผ่นงานเป็นส่วน ๆ
5. ตัวชี้เซลล์(Cell pointer) มีหน้าที่อะไร
ก. แสดงตำแหน่งเซลล์ปัจจุบัน
ข. ชี้ตำแหน่งเซลล์ที่กำลังติดต่อหรือใช้งาน
ค. เป็นที่เก็บคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมด
ง. ใช้สำหรับแยกแผ่นงานเป็นส่วน ๆ
6. ข้อมูลที่ใช้ในการทำงานบน Work sheet มีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
7. ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "หน้ากระดาษแต่ละหน้า"
ก. เซลล์อ้างอิง
ข. สดมภ์
ค. แถว
ง. เวิร์กชีท
8. ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "การระบุตำแหน่งของคมลัมน์จะเป็นตัวอักษรเป็นตัวระบุ"
ก. เซลล์อ้างอิง
ข. สดมภ์
ค. แถว
ง. เวิร์กชีท
9. ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "ตำแหน่งของสดมภ์และแถวที่ตัดกันจนเกิดเซลล์
ก. เซลล์อ้างอิง
ข. สดมภ์
ค. แถว
ง. เซลล์
10. ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "จุดตัดของสดมภ์และแถวเป็นช่องสี่เหลี่ยม"
ก. เซลล์อ้างอิง
ข. สดมภ์
ค. แถว
ง. เซลล์
11. ข้อใดมีความหมายเดียวกันกับคำว่า "การระบุตำแหน่งของแถวจะใช้ตัวเลขเป็นตัวระบุ"
ก. เซลล์อ้างอิง
ข. สดมภ์
ค.แถว
ง. เซลล์
ใช้คำตอบต่อไปนี้ ในข้อ12 - 16
ก. Menu Bar
ข. Standard Tool Bar
ค. Formula Bar
ง. Status Bar
จ. Keyboard indicators

12. อยู่ด้านล่างซ้ายของจอภาพแสดงคำอธิบายสั้น ๆ บอกให้ทราบถึงโหมดปัจจุบัน

13. แสดงสูตรในการคำนวณ

14. ที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ทั้งหมด

15. เป็นตัวช่วยในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

16. เป็นตำแหน่งบอกว่าแป้นไหนเกิดการทำงาน

17. เมื่อใชคีย์ใดทำงานจะเป็นการบอกสิ้นสุดการใส่ข้อมูล
ก. Alt
ข. Enter
ค. Esc
ง. Shift
18. ถ้าตัวเลขเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ใดแสดงว่าเซลล์แคบ
ก. =
ข. +
ค. #
ง. *
19. สัญลักษณ์ใดเป็นการบอกโปรแกรมให้ทราบว่าเป็นการเริ่มต้นการป้อน
สูตร
ก. =
ข. +
ค. #
ง. *
20. เมื่อบันทึกข้อมูลใน Excel ไฟล์นั้นจะแสดงนามสกุลเป็นข้อใด
ก. Doc
ข. Xls
ค. Ppt
ง. Basขอให้นักศึกษาทำทุกข้อด้วยความตั้งใจ...
......ครูอ้อ......

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน