วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน 2201 - 2306

จุดประสงค์รายวิชา
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใชสำนักงาน
2. มีทักษะในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
3. สามารถบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. บอกขั้นตอนการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน
2. ใช้เครื่องใชสำนักงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน การฝึกปฏิบัติใช้เครื่องใช้สำนักงาน การใช้เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัย กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงน
- ความหมายและความสำคัญของเครื่องใช้สำนักงาน
- วัตถุประสงค์และประโยชน์ของเครื่องใช้สำนักงาน
- ประเภทและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกเครื่องใช้สำนักงาน
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานทั่วไป

หน่วยที่ 2 เครื่องคำนวณ
- ประวัติและประเภทของเครื่องคำนวณ
- หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องคำนวณ
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคำนวณ
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์
- วิธีการใช้เครื่องคำนวณ

หน่วยที่ 3 เครื่องบันทึกเงินสด
- ความสำคัญของเครื่องบันทึกเงินสด
- ประโยชน์ของเครื่องบันทึกเงินสด
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเงินสด
- ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกเงินสด
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องบันทึกเงินสด

หน่วยที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์
- ประวัติและความสำคัญของคอมพิวเตอร์
- ประเภทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
- ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
- เครื่องมือและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้กับคอมพิวเตอร์
- การดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ขั้นตอนและวิธีการใช้คอมพิวเตอร

หน่วยที่ 5 เครื่องถ่ายเอกสาร
- ประวัติและความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
- ประเภทและประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร
- หลักเกณฑ์และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
- การดุแลและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร

หน่วยที่ 6 เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ประเภทของวัสดุที่ใช้กับเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ส่วนประกอบของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล
- ขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล

หน่วยที่ 7 เครื่องโทรศัพท์
- ประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์
- ระบบโทรศัพท์
- หลักในการใช้โทรศัพท์
- การดุแลและบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องโทรศัพท์

หน่วยที่ 8 เครื่องโทรสาร
- ความสำคัญของเครื่องโทรสาร
- การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องโทรสาร
- วิธีการใช้เครื่องโทรสาร

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน