วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน (2201 - 2007)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานและเครื่องใช้สำนักงาน
- ความหมายและความสำคัญของสำนักงาน
- การจัดสำนักงาน
- การบริหารสำนักงาน
- การพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน
- ประเภทของวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน
- ประโยชน์และหลักเกณฑ์การเลือกซื้อเครื่องใช้สำนักงาน

หน่วยที่ 2 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
- ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
- วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
- วิธีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
- วิธีการบำรุงรักษา

หน่วยที่ 3 เครื่องอัดสำเนา
- ประโยชน์ของเครื่องอัดสำเนา
- ส่วนประกอบของเครื่องอัดสำเนา
- วิธีการใช้เครื่องอัดสำเนา
- การบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนา

หน่วยที่ 4 เครื่องปรุงกระดาษไข
- ความสำคัญของเครื่องปรุงกระดาษไข
- ส่วนประกอบของเครื่องปรุงกระดาษไข
- วิธีใช้เครื่องปรุงกระดาษไข
- วิธีการดูแลและรักษาเครื่องปรุงกระดาษไข

หน่วยที่ 5 เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล
- ส่วนประกอบของเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล
- วิธีการใช้เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล
- วิธีการบำรุงรักษาเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิตอล

หน่วยที่ 6 เครื่องคำนวณเลข
- ประวัติความเป็นมาของเครื่องคำนวณเลข
- ประเภทของเครื่องคำนวณเลข
- ส่วนประกอบของเครื่องคำนวณเลข
- หลักการใช้แป้นเครื่องคำนวณเลข
- การใช้เครื่องคำนวณเลข

หน่วยที่ 7 เครื่องบันทึกเงินสด
- ความสำคัญของเครื่องบันทึกเงินสด
- ส่วนประกอบของเครื่งอบันทึกเงินสด
- วิธีการใช้เครื่องบันทึกเงินสด
- วิธีการบำรุงรักษาเครื่องบันทึกเงินสด

หน่วยที่ 8 เครื่องโทรศัพท์
- วิวัฒนาการเครื่องโทรศัพท์
- ระบบโทรศัพท์
- ส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์
- วิธีการใช้เครื่องโทรศัพท์
- เครื่องติดต่อภายใน

หน่วยที่ 9 เครื่องโทรสาร
- ความสำคัญของเครื่องโทรสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องโทรสาร
- การใช้เครื่องโทรสาร
- การบำรุงรักษาเครื่องโทรสาร

หน่วยที่ 10 เครื่องถ่ายเอกสาร
- ความสำคัญของเครื่องถ่ายเอกสาร
- ส่วนประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร
- วิธีการถ่ายเอกสาร
- วิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร

หน่วยที่ 11 เครื่องใช้สำนักงานทั่วไป
- อุปกรณ์ตัดเย็บกระดาษ
- อุปกรณ์ลบคำผิด
- อุปกรณ์การเขียน
- อุปกรณ์การจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ

วิชากฎหมายพาณิชย์ (2201 - 1017)

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาพาณิชย์
- ความหมายของคำว่าพาณิชย์
- กฎหมายพาณิชย์และเอกเทศสัญญา

หน่วยที่ 2 นิติกรรม
- ลักษณะทั่วไปของนิติกรรม
- ความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรม
- แบบแห่งนิติกรรมและวัตถุประสงค์ของนิติกรรม
- การแสดงเจตนาของผู้ทำนิติกรรม
- ผลของความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม
- อายุความนิติกรรม

หน่วยที่ 3 สัญญา
- สาระสำคัญและความสมบูรณ์แห่งสัญญา
- การก่อให้เกิดสัญญาและประเภทของสัญญา
- การเลิกสัญญา
- ประโยชน์ของสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและการเขียนสัญญา

หน่วยที่ 4 ซื้อขาย
- ความหมายและองค์ประกอบที่สำคัญของสัญญาซื้อขาย
- ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันได้
- หลักเกณฑ์การซื้อขาย
- คำมั่นจะซื้อหรือจะขาย
- การโอนกรรมสิทธิ์
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อ
- การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง
- อายุความการซื้อขาย

หน่วยที่ 5 แลกเปลี่ยน
- ควาหมายคำว่าแลกเปลี่ยน
- ลักษณะสำคัญของแลกเปลี่ยน
- บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การเพิ่มเงินในการแลกเปลี่ยน

หน่วยที่ 6 ให้
- ลักษณะสำคัญของการให้
- จะให้หรือคำมั่นว่าจะให้
- การให้อันมีค่าภาระติดพัน
- การถอนคืนการให้
- การให้อันเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย

หน่วยที่ 7 เช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
- ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าทรัพย์ - เช่าซื้อ
- หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่าทรัพย์
- ลำดับสิทธิของผู้เช่าที่อาศัยมูลสัญญาเช่าต่างราย
- กำหนดระยะเวลาเช่าทรัพย์
- การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่า
- การเช่าช่วง
- หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าและผู้เช่า
- ความระงับแห่งสัญญา
- ผลการผิดนัดสัญญาเช่าซื้อ

หน่วยที่ 8 จ้างแรงงาน - จ้างทำของ
- ลักษณะสำคัญของจ้างแรงงาน - จ้างทำของ
- แบบของสัญญาจ้างแรงงาน - จ้างทำของ
- สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
- ความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงาน - จ้างทำของ
- กฎหมายแรงงานที่ควรทราบ
- การส่งสมอบและความรับผิดหลังส่งมอบงาน
- อายุความการจ้างทำของ
- ข้อเหมือนและแตกต่างลักษณะจ้างทำของกับจ้างแรงงาน

หน่วยที่ 9 ยืม
- ลักษณะทั่วไปของสัญญายืม
- ยืมให้คงรูป
- ยืมใช้สิ้นเปลือง
- กู้ยืมเงิน

หน่วยที่ 10 ค้ำประกัน
- ลักษณะสำคัญของสัญญาค้ำประกัน
- ค้ำประกันมีได้แต่เฉพาะหนี้อันสมบูรณ์
- ผู้รับเรือนและผู้ค้ำประกันหลายคน
- ความรับผิดและสิทธิของผู้ค้ำประกัน
- ความระงับของสัญญาค้ำประกัน
- ข้อปฏิบัติในการทำสัญญาค้ำประกัน

หน่วยที่ 11 จำนอง - จำนำ
- ความหมายและลักษณะสำคัญของจำนอง - จำนำ
- หลักเกณฑ์การจำนอง - จำนำ

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน