วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน

1. จงอธิบายการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรมนำเสนองาน สามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar
2. เลือก All Program " Microsoft Office
3. เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะได้หน้าต่างโปรแกรม
2.อธิบายส่วนประกอบหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
ปุ่ม Office           เป็นปุ่มคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของแฟ้มงาน

แถบชื่อ (Title Bar) เป็นแถบที่ใช้แสดงชื่อของโปรแกรมที่กำลังเรียกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และแสดงชื่อแฟ้มข้อมูลที่ใช้งาน ปัจจุบัน
แถบริบบอล (Ribbon ) เป็นแถบที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเลือกสั่งงาน ของเมนูหรือทูลบาร์ เพื่อสะดวกในการเลือกใช้งาน
แถบแสดงสถานะ (Status bar) แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันบนหน้าจอ
แถบแสดงมุมมอง (View bar) แสดงมุมมองของเอกสารในแบบต่าง ๆ
3. แนวทางการเตรียมงานนำเสนอมีอะไรบ้าง จงอธิบาย
1. การวางโครงร่าง                                  
2. การเพิ่มเติมรายละเอียด
3. การใส่วัตถุต่าง ๆ ลงในสไลด์                
4. การปรับแต่งสไลด์ให้สวยงาม
5. เพิ่มความน่าสนใจขณะนำเสนอสไลด์    
6. ซ้อมก่อนการนำเสนองานจริง
7. การพิมพ์เอกสารแจกผู้ฟัง
4. การสร้างแฟ้มนำเสนองานมีกี่วิธี อะไรบ้าง มี 2 วิธี
1. การสร้างจาก Template (ต้นแบบ)        
2. สร้างแบบ New Blank Presentation
5. บอกขั้นตอนการออกจากโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007
วิธีที่ 1 ดับเบิ้ลคลิกปุ่ม Office Button
วิธีที่ 2 คลิกปุ่มคอนโทรลเมนู  มุมบนด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรม
วิธีที่ 3 คลิกปุ่ม Office Button

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน