วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ

1. จงอธิบายการกำหนดขนาดเอกสารก่อนพิมพ์
คลิกเลือกริบบอลเค้าโครงหน้ากระดาษ (Page Layout) แท็บระยะขอบ (Margins) เป็นการกำหนดระยะขอบกระดาษด้านบน (Top) ด้านล่าง (Bottom) ด้านซ้าย (Left) และด้านขวา (Right)
วางแนวกระดาษ (Orientation) เป็นการวางแนวกระดาษที่ต้องการพิมพ์ แนวตั้ง (Portrait) และแนวนอน (Landscape) ปกติกำหนดไว้เป็นแนวตั้ง
แท็บกระดาษ (Paper) เป็นการกำหนดกระดาษที่จะพิมพ์ ปกติกำหนดไว้ที่ A4 ใช้สำหรับรายงานเอกสารทั่วไป
แท็บเค้าโครง (Layout) เป็นการกำหนดว่าจะให้เริ่มต้นส่วนใหม่ในลักษณะใด ปกติจะตั้งค่าเลือกที่หน้าใหม่ (New Page) 
2. จงเขียนขั้นตอนการแทรกรูปภาพในเอกสาร
คลิกเลือกริบบอลแทรก (Insert) เลือกคำสั่งภาพตัดปะ (Clip Art) จะได้เมนูทางด้านขวา (Task Pen) ปรากฏหน้าต่างแทรกภาพตัดปะ (Clip Art) ถ้าต้องการภาพใดแทรกลงในเอกสารให้คลิกที่รูป รูปภาพจะเข้าแทรก ณ ตำแหน่งจุดแทรกข้อความ หรือคลิกขวาที่ภาพนั้น จะได้เมนูทางลัดเลือกคำสั่งคัดลอก (Copy) แล้วใช้คำสั่งวาง (Paste) ในพื้นที่เอกสารที่ต้องการจะวางรูป
3. การใช้มุมมองในการพิมพ์เอกสารมีกี่มุมมอง อะไรบ้าง
มี 4 มุมมอง ดังนี้
มุมมองปกติ (Normal View) การแสดงเอกสารปกติ
มุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout View) แสดงเอกสารเหมือนการแสดงบนเว็บเพจ
มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout View) เป็นมุมมองเหมือนจริงเมื่อพิมพ์งานเสร็จแล้วทำการพิมพ์เอกสารบนกระดาษ
มุมมองเค้าโครงร่าง (Outline View) ในการแสดงเอกสารทีละบรรทัด
4. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคำสั่งย้ายและคัดลอกข้อความ
การย้ายข้อความ เอกสารที่จัดพิมพ์ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขตำแหน่งได้ บางครั้งอาจพิมพ์ผิดตำแหน่งซึ่งผู้ใช้สารมารถจัดการได้โดยไม่ต้องลบเอกสารแล้วพิมพ์ใหม่
การคัดลอกข้อความ ในเอกสารที่จัดพิมพ์อาจมีส่วนที่ซ้ า ๆ กันหลายครั้ง เพื่อลดเวลาในการพิมพ์ข้อความที่ซ้ำ ๆ กัน สามารถใช้คำสั่งคัดลอกข้อความเดิมที่พิมพ์ไปไว้ตำแหน่งใหม่ได้
5. การใช้คำสั่งตรวจหาและแก้ไขคำผิดในเอกสารมีประโยชน์อย่างไรบ้าง อธิบาย

การตรวจหาคำผิดเพื่อการแก้ไข โปรแกรม Microsoft Word มีเครื่องมือตรวจหาคำผิดเพื่อแก้ไขโดยใช้เครื่องมือ    บนริบบอลตรวจทาน จะได้กรอบคำสั่งแสดงผลการตรวจและรอการตัดสินใจว่าจะให้ทำการแก้ไขคำผิด ละเว้น เพิ่มเติม คำใส่ให้ มีคำศัพท์มากขึ้น หรือจะทำการเปลี่ยนคำผิดใหม่ทั้งหมดก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

3 แม่ลูกผูกพันธ์

3 แม่ลูกผูกพันธ์

มะม๊า & ปะป๊า

มะม๊า & ปะป๊า

เกี่ยวกับฉัน